Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach

O instytucji

S T A T U T 28 września 2005 r. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁDYTACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach, zwana dalej „ Biblioteką” działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zmianami), 2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami), 3) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami), 4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami), 5) niniejszego statutu. § 2 . 1. Organizatorem Biblioteki jest Rada Gminy Małdyty. 2. Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. 3.Biblioteka posiada osobowość prawną. § 3. 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Małdyty, a terenem jego działania jest gmina Małdyty. 2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Małdyty, a nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. 3. Biblioteka używa pieczęci o treści: Gminna Biblioteka Publiczna 14-330 Małdyty, ul. Kopernika 13 b. II. CELE I ZADANIA. § 4. Podstawowym celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Małdyty. § 5. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 1) gromadzenie i opracowywania materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzo o własnej gminie i regionie dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, 2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, 3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, 4) popularyzacja książki i czytelnictwa, 5) współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, 6) współpraca z bibliotekami szkolnymi zwłaszcza w zakresie prowadzenia wspólnej polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych, 7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. § 6. Biblioteka może podejmować inne działania , określone w odrębnych przepisach, wynikające z potrzeb kulturalno-oświatowych środowiska. 1) prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Gminy, 2) popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, 3) gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego środowiska naturalnego, 4) prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych, 5) realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego, III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA § 7. 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy Biblioteki , a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną , administracyjno-gospodarczą i finansową. Przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania instytucji. 2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Małdyty. § 8. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin, związani z jej działalnością. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki. § 9. 1. Kierownik i pracownicy Biblioteki zatrudniani na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określane w odrębnych przepisach. 2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących biblioteki publiczne jako instytucje kultury. § 10.Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych. IV. MAJĄTEK I FINANSE § 11. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z: a) rocznej dotacji udzielonej przez Gminę, b)wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, c) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych, d)wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń, e) innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami. § 12. 1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. 2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z tym, że majątek ten może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Biblioteki. § 13. 1. Biblioteka może pobierać opłaty: 1) za usługi informacyjne, w tym wykonywane za pomocą nośników elektronicznych i wydruki z baz danych, biograficzne oraz wypożyczania międzybibliotecznego, 2) za wypożyczanie materiałów audiowizualnych elektronicznych, 3) w formie kaucji za wypożyczane materiały biblioteczne, 4) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych. 2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2 nie może przekraczać kosztów usługi. § 14 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy. 2. Biblioteka składa Wójtowi roczne sprawozdania finansowe. W okresie 3 m-cy od zakończenia roku obrachunkowego Wójt zatwierdza sprawozdanie roczne. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 15. 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Gminy Małdyty na warunkach i w trybie przewidzianych w odrębnych przepisach. 2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

NPRCZ